divider-axeos

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Axeos Services B.V.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Axeos Services B.V., hierna te noemen Axeos, goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij of voorzover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bepalingen of bedingen kan door cliënt slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Axeos uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Axeos en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling
2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Axeos is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van zes maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3. Axeos is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste zes maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
2.4. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Axeos kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3., is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden.
2.5. Alle facturen zullen door cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat cliënt een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.6. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en de uitstaande factuur zal worden verhoogd met vijfentwintig Euro. Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
2.7. Axeos heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien cliënt terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Axeos niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dit ontheft de klant niet van enige aangegane verplichting met Axeos
2.8. Indien de kredietwaardigheid van cliënt daartoe aanleiding geeft, kan Axeos nadere zekerheid verlangen bij gebreke van verstrekking waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten, zonder voor dientengevolge ontstane schade aansprakelijkheid te zijn.

3. Vertrouwelijke informatie
Partijen staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

4. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Axeos totdat alle bedragen, die cliënt verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Axeos zijn voldaan.

5. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van door cliënt gebruikte hulppersonen zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle software, apparatuur of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes) alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Axeos of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt op de door Axeos ontwikkelde en als zodanig gekenmerkte software slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door Axeos en cliënt ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het overige zal cliënt de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, behoudens met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Axeos.
6.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Axeos c.q. diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze software, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van cliënt die niet noodzakelijkerwijs de software, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.2 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het  vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software.
6.3 Het is Axeos toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Indien Axeos door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt niet in staat is een reservekopie van de software te maken, zal Axeos op verzoek van cliënt een reservekopie van de software aan cliënt ter beschikking stellen.
6.4 Behoudens het geval dat Axeos een reservekopie van de software aan cliënt ter beschikking stelt, heeft cliënt het recht één reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan “te maken”. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de software in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
6.5 Indien cliënt software ontwikkelt, of een derde voor hem software ontwikkelt, dan wel als cliënt het voornemen heeft dit te doen, en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen software en de aan hem door Axeos ter beschikking gestelde software informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal cliënt Axeos schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Axeos zal alsdan binnen redelijke termijn beoordelen of cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door cliënt eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van software om informatie met andere componenten van een computersysteem en of software uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
6.6 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten wordt onder deze fouten mede verstaan: het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of bij gebreke daarvan, aan door Axeos verstrekte schriftelijke functionele specificaties; van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Indien cliënt fouten in de software constateert, maakt hij hiervan onverwijld schriftelijk melding aan Axeos.
6.7 Hetgeen is geregeld in de voorgaande artikelen onder 6.1 tot en met 6.6 geldt niet voor software welke wordt gelicentieerd onder GNU General Public License, Mozilla Public License en andere door de Open Source community gelicentieerde software, waarvoor een eigen licentieregime geldt, hetwelk indien door Axeos aan cliënt ter beschikking gesteld als zodanig ook zal worden bekend gemaakt, voor zover vereist onder de desbetreffende licentie en voor zover de desbetreffende licentie(s) zich tegen toepasselijkheid van voormelde bepalingen verzetten.

7. Medewerking door cliënt
7.1 Cliënt zal Axeos steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Axeos geleverde apparatuur, software en van de door Axeos te verlenen diensten alsmede voor de door Axeos voorgeschreven controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat cliënt software, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Axeos staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Axeos het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Axeos het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Axeos in rekening te brengen.
7.5 Ingeval medewerkers van Axeos op de locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, zal cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Cliënt zal Axeos vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Axeos daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

8 Leveringstermijnen
Alle door Axeos genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Axeos bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Axeos is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Axeos en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9 Beëindiging
9.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, eindigen van rechtswege, ingevolge artikel 2.4 en/of 19.3 of worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij, rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
9.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Axeos nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Axeos voor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan Axeos de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien cliënt in staat van faillissement wordt gesteld, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Axeos zal nimmer tot enige schadevergoeding wegens deze ontbinding gehouden zijn.
9.4 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, kan, tenzij partijen anders overeenkomen, deze worden beëindigd met een termijn van drie maanden en zulks uitsluitend, na schriftelijke opzegging met vermelding van de betreffende dienst of diensten.

10 Aansprakelijkheid van Axeos; vrijwaring
10.1 De aansprakelijkheid van Axeos en de rechten die cliënt toekomen uit hoofde van het niet of niet volledig nakomen van de overeenkomst door Axeos is/zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
10.2 In alle gevallen van schade en/of verlies voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst (niet zijnde een duurovereenkomst) en ongeacht of deze uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad wordt geclaimd, heeft cliënt jegens Axeos alleen recht op betaling van vervangende schadevergoeding. Het totaalbedrag waarvoor Axeos aansprakelijk kan worden gesteld en ter hoogte waarvan cliënt verhaal kan zoeken, zal in geen geval meer bedragen dan het hogere van de volgende twee bedragen: (a) vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of (b) het totaal van de door cliënt uit hoofde van de overeenkomst gedane betalingen voor het gebruiksrecht van software, een product en/of dienst(en) die het onderwerp van de aansprakelijkheid vormen. Het sub b bedoelde bedrag wordt verminderd met (1) de factuurwaarde van de Software en/of producten die cliënt behoudt of heeft behouden en (2) de reeds aan cliënt verleende crediteringen.
10.3 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de door Axeos te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan dat gedeelte van de totaal overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting) zoals vermeld in de overeenkomst dat betrekking heeft op de periode van drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming van Axeos.
10.4 De totale aansprakelijkheid van Axeos voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
10.5 Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade dan in 10.2 tot en met 10.4 genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs-, gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstderving, vertragingsschade en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode als bedoeld in artikel 16 uitgesloten.
10.6 De aansprakelijkheid van Axeos wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Axeos onverwijld en deugdelijk in kennis stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Axeos ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Axeos in staat is adequaat te reageren.
10.7 Iedere vordering tegen Axeos vervalt indien deze niet na verloop van 18 maanden na het ontstaan van de vordering is ingesteld.
10.8 Cliënt vrijwaart Axeos voor alle schade die Axeos mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Axeos aan cliënt geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
 aanspraken van derden, werknemers van cliënt daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Axeos die ter beschikking zijn gesteld van cliënt en werken onder diens toezicht of diens aanwijzingen;
 aanspraken van derden, werknemers van Axeos daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van
handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Axeos geleverde producten of diensten die door cliënt werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, software of diensten van cliënt, tenzij cliënt bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

11 Overmacht
Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12 Toepassing recht en geschillen
12.1 De overeenkomst tussen Axeos en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen, welke tussen Axeos en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van de door Axeos met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag. Tevens is van toepassing het Minitrialreglement van deze Stichting.

Ontwikkeling van software

13 Ontwikkeling van software
13.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Axeos zal de softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan cliënt instaat.
13.2 Indien is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan Axeos de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.3 Cliënt verkrijgt het gebruiksrecht van de software in zijn bedrijf zoals met Axeos schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst geldt het gebruiksrecht zoals omschreven in artikel 17 Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze software aan cliënt ter beschikking gesteld en is cliënt gerechtigd in deze software wijzigingen aan te brengen.

14 Wijzigingen en meerwerk
14.1 Cliënt aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Axeos zal cliënt daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
14.2 Indien door de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Axeos cliënt van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

15 Oplevering en acceptatie
15.1 Axeos zal de te ontwikkelen software aan cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de software ter beschikking van cliënt is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de software bij cliënt.
15.2 De software wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de software geacht te zijn aanvaard na acceptatie door cliënt, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien cliënt Axeos niet schriftelijk over fouten heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.5., of na herstel van de gemelde fouten.
15.3 Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de software door cliënt, heeft cliënt het recht de software gedurende 14 (veertien) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd.
15.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de software voorkomende fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt Axeos hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat de software in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.
15.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de software fouten vertoont, zal cliënt Axeos onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de fouten informeren. Axeos zal in dat geval de gemelde fouten binnen redelijk termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld. De software wordt door cliënt geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.

16 Garantie softwareontwikkeling
16.1 Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal Axeos naar beste vermogen eventuele fouten in de software herstellen. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van cliënt of van andere niet aan Axeos toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van Axeos fouten
verbetert dan wel andere wijzigingen aanbrengt.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert Axeos niet dat de software foutvrij is of zonder onderbreking zal functioneren.

Gebruiksrechten van software
De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle door Axeos aan cliënt geleverde software, met uitzondering van software die geheel in opdracht en ten behoeve van cliënt is ontwikkeld. Onder de term software wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

17 Gebruiksrecht
17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Axeos cliënt het niet-exclusieve recht tot gebruik van software. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht dat door Axeos aan cliënt wordt verleend uitsluitend het recht de software te laden of in beeld te brengen.
17.2 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Axeos niet aan derden overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Cliënt zal de software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan cliënt niet ter beschikking gesteld.
17.3 de voorgaande artikelen 17.1 en 17.2 gelden niet voor situaties als beschreven in artikel 6.7.

18 opzettelijk blanco

19 Onderhoud
19.1 Indien cliënt onderhoud op software heeft gecontracteerd en betaald verstrekt Axeos de navolgende diensten gedurende kantooruren op werkdagen.
(a) telefonische assistentie en advies in het technisch gebruik van (de) software;
(b) acties om fouten in de meest recente versies van (de) software te herstellen.
(c) Het verstrekken van nieuwe versies en eventueel aangepaste documentatie van (de) software zodra deze beschikbaar komen. Onder nieuwe versies wordt verstaan: opvolgende versies van (de) software en de daaraan gerelateerde documentatie die algemeen beschikbaar worden gesteld door Axeos aan die klanten die onderhoud op (de) software hebben gecontracteerd. Uitgesloten zijn opties op software en nieuwe functionaliteitben waarvoor Axeos afzonderlijk gebruiksrechten verleent. Indien Axeos een nieuwe versie van (de) software heeft uitgebracht zal Axeos nog gedurende een periode van zes maanden onderhoud op vorige versie van het programma verlenen.
19.2 De ingangsdatum van het onderhoud is gelijk aan de leverdatum van het programma of indien een latere datum is overeengekomen de datum zoals vermeld op de betreffende overeenkomst. Onderhoud op (de) software wordt steeds aangegaan voor een periode tot 31 december van het betreffende kalenderjaar waarin het onderhoud is overeengekomen, daarna zal het onderhoud telkenmale per 1 januari stilzwijgend verlengd worden voor opnieuw een kalenderjaar, tenzij één der partijen het onderhoud heeft beëindigd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Voor de verlengde overeenkomst geldt voor beide partijen wederom een opzegtermijn van drie maanden voor het verstrijken van de verlengde looptijd.
19.3 Cliënt kan het onderhoud op (de) software beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Axeos drie maanden voorafgaande aan de verlengingsdatum van de onderhoudsperiode. Beëindiging van het onderhoud op (de) software zal geen invloed hebben op het gebruiksrecht van (de) software.
19.4 Axeos behoudt zich het recht voor het onderhoud te beëindigen onder inachtneming van een termijn van zes maanden, indien Axeos het type of de versie van het Operating System dat cliënt gebruikt in combinatie met (de) software in zijn algemeenheid niet langer ondersteunt. Cliënt is verplicht Axeos te informeren over iedere wijziging van type of versie van het Operating System dat hij gebruikt in combinatie met (de) software.
19.5 Axeos is gerechtigd bij gebreke van tijdige betaling het onderhoud op te schorten zonder jegens cliënt tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.6 Werkzaamheden van Axeos wegens het onderzoek of herstel van fouten die voortvloeien uit onderdeelkundig gebruik van (de) software of uit van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppeling met of gebruikmaking van apparatuur, software of materialen die niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Axeos op grond van de onderhoudsovereenkomst en zullen cliënt apart in rekening gebracht worden tegen de alsdan geldende tarieven.
19.7 Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland voor zover dit apparatuur betreft.

Verkoop van apparatuur

20 Aflevering en risico
20.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Axeos de aan cliënt verkochte apparatuur afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats in Nederland.
20.2 In alle gevallen draagt cliënt, na aflevering door of namens Axeos bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
20.3 Axeos is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden voor onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging of bij wanprestatie door Axeos.

21 Installatie
21.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Axeos de apparatuur installeren of laten installeren.
21.2 In alle gevallen zal cliënt, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
21.3 De apparatuur wordt geacht door cliënt te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien cliënt de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

22. Garantie apparatuur
22.3 De apparatuur wordt gedurende de periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Axeos voor zijn rekening naar zijn beste vermogen deze fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Axeos. De garantie is niet van toepassing indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldigheid of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan Axeos is gewijzigd of wordt onderhouden.
22.4 Het herstel buiten het kader van deze garantie zal door Axeos in rekening worden gebracht op basis van haar gangbare tarieven.
22.5 Indien apparatuur buiten het kader van deze garantie van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Axeos zal cliënt op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

23. aanvullende ntp en smtp diensten
23.1 Het gebruik van de ntp dienst is toegestaan in de software die wordt afgenomen van Axeos. Het gebruik is gratis en volledig voor eigen risico. Uitdrukkelijk stelt Axeos zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.

Verkoop telefoniediensten

24 VoIP telefonie, telefonie via SIP
24.1 Alle gemaakte telefoniekosten welke via de SIP gateway van Axeos wordt afgehandeld met de accountgegevens van de cliënt zullen door cliënt worden betaald. Artikel 2 is zonder voorbehoud van toepassing. Axeos heeft te allen tijde het recht om (delen van) verkeersoverzichten dan wel bedragen aan te passen resp. te verrekenen, ingeval van (technische) storingen of fouten die zich in de verkeersoverzichten of (netto)betalingen hebben voorgedaan. Axeos behoudt zich het recht voor om oproepen met een duur kleiner dan 1 seconde niet in het overzicht op te nemen en/of te factureren.
24.2 De cliënt is verantwoordelijk voor de geheimhouding van alle toegewezen gebruikersna(a)m(en)en wachtwoord(en) welke onderdeel zijn van de SIP dienst en zal deze niet aan onbevoegde derden (laten) verstrekken
24.3 Axeos of een andere Telecomaanbieder is houder van de (geografische) Nummer(s) / Nummerreeks(en) voor de (door de ACM toegekende) Telefonie VoIP Diensten. Axeos kan de cliënt in combinatie met de VoIP Telefoniediensten binnen de wettelijke bepalingen van het nationale nummerplan en de OPTAregelgeving een recht op het gebruik van een Nummer geven, of de cliënt kan om Nummerportabiliteit verzoeken. Als de Telefoniediensten niet door de cliënt binnen een redelijke termijn na Oplevering van de Dienst wordt gebruikt, dan heeft Axeos het recht om het/de aan de Cliënt toegekende Nummer(s) te wijzigen of in te trekken. Het is ook mogelijk dat het/de Nummer(s) op grond van rechterlijk beschikkingen of ACM-uitspraken worden gewijzigd of ingetrokken. In dat geval bericht Axeos de cliënt zo spoedig mogelijk, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de wijziging of intrekking van een Nummer leidt. Het is de cliënt niet toegestaan om het/de toegekende Nummer(s) in strijd met de wettelijke bepalingen, de ACM-regelgeving en/of het nationale nummerplan te gebruiken. Indien de cliënt zelf Nummers van ACM toegewezen heeft gekregen en deze in combinatie met de Dienstverlening van Axeos wenst te gebruiken, is de cliënt verantwoordelijk voor het gebruik ervan conform de wettelijke bepalingen, de ACM-regelgeving en/of het nationale nummerplan te gebruiken. De cliënt stelt Axeos schadeloos voor alle claims en/of schade welke samenhangen met de niet-naleving daarvan.
24.4 Data en modemoproepen zijn uitgesloten van het gratis on-net belverkeer aanbod. Onder on- net belverkeer wordt verstaan alle spraakoproepen die in hun geheel over Axeos’ netwerkinfrastructuur worden afgehandeld.
24.5 De cliënt dient zelf een internetverbinding beschikbaar te stellen en te houden, zonder dat daarover andere diensten worden geleverd, voor het gebruik van VoIP telefonie door middel van deze verbinding. De cliënt is verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van deze internetverbinding gedurende de Looptijd.
24.6 De dienstverlening ten aanzien van 088 Nummers maakt onderdeel uit van de VoIP Dienst. Indien een inkomende oproep naar een 088 Nummer van de cliënt niet op een Axeos Aansluiting wordt afgegeven, maar op een netwerk van een andere Telecomaanbieder geldt een Gebruikstarief voor doorschakelen gelijk aan de Gebruikstarieven zoals vermeld in de Standaardtarievenlijst. Axeos kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden indien de 088 Nummers buiten haar invloedssfeer niet aankiesbaar blijken vanaf netwerken van andere Telecomaanbieder(s).
24.7 Indien de cliënt gebruik maakt van compressie codec G729(a/b) doet zij dit op eigen risico. Axeos is niet aansprakelijk voor verminderde kwaliteit of betrouwbaarheid.
24.8 Axeos streeft ernaar de Axeos VoIP diensten met een korte ‘latency’ en zonder ‘packetloss’ te verlenen, maar kan aangaande ‘packetloss’ of ‘latency’ gezien de aard van internet in het algemeen en de prestaties van IP-transitproviders geen garanties geven.
24.9 De cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van domeinnamen en IP-adressen en levert deze informatie tijdig voor de Oplevering aan. Op verzoek van de cliënt treedt Axeos – in combinatie met de Axeos Hosting – als tussenpersoon op voor geautoriseerde instellingen die IP-adressen uitgeven. Axeos kan niet garanderen dat een domeinnaam of IP-adres daadwerkelijk aan de cliënt zal worden toegekend. Dergelijke domeinnamen en IP-adressen blijven altijd eigendom van de betreffende geautoriseerde instelling. De voorwaarden van de geautoriseerde instelling zijn automatisch op de cliënt van toepassing, en de cliënt zal deze voorwaarden naar behoren na leven.Het is de cliënt niet toegestaan om in strijd met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, de van toepassing zijnde AUP en/of overige relevante gedragscodes te handelen, dan wel om het IP-adres of de domeinnaam in strijd daarmee te gebruiken. Indien de cliënt voorgaande bepalingen schendt, dan heeft Axeos en/of de geautoriseerde instelling het recht om de Dienst zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of het Contract (eveneens) zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen. De cliënt vrijwaart Axeos tegen vorderingen ten gevolge van een dergelijke schending.
24.10 Het/de toegekende IP-adres(sen) kan/kunnen wijzigen, zonder dat dit voor Axeos tot enige aansprakelijkheid jegens de cliënt en/of derden leidt. Het/de aan de cliënt toegekende IP-adres(sen) moeten bij beëindiging van het Contract worden geretourneerd.
24.11 De cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst(en), waarbij hij onrechtmatige content, onrechtmatige spam en besmettingen met virussen moet voorkómen. Voor de veiligheid en voor zowel de cliënt als Axeos, heeft Axeos het recht om alle gegevens en internetverkeer en content op (of ten behoeve van het voorkómen van) virussen en spam te scannen en/of te filteren, en kan zij daarvoor een redelijk bedrag in rekening brengen. Wanneer de cliënt niet akkoord gaat met betaling van de bedoelde extra tarieven, dan heeft de cliënt het recht om het contract te beëindigen. Partijen erkennen dat het bedoelde scannen ertoe kan leiden dat e-mail, internet en/of dataverkeer wordt verstoord, gewijzigd of verbroken, zonder dat dit voor Axeos tot enige aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende
schade leidt. Axeos wijst alle verantwoordelijkheid voor onrechtmatige content, spam, virussen dan wel met betrekking tot de door de cliënt verzonden gegevens af, en de cliënt stelt Axeos schadeloos voor uit de niet-nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende vorderingen.
24.12 Het Informatienummer dient door de cliënt dan wel een derde door middel van een licentie van de ACM te worden verkregen, waarna de cliënt de formeel gelicentieerde gebruiker van het Informatienummer wordt. Axeos is bereid de cliënt bij het verkrijgen van een dergelijke licentie te helpen, mits het de verantwoordelijkheid van de cliënt om aan de eisen en voorwaarden voor de verkrijging en het juiste gebruikvan het Informatienummer van de ACM te voldoen. Ingeval van intrekking van de ACM-licentie heeft Axeos het recht om de Dienst onmiddellijk op te schorten of het Service Contract te beëindigen.
24.13 De cliënt is – binnen de wettelijke bepalingen en conform de FISTregelingen – verantwoordelijk voor het bepalen van het tarief per minuut voor het bellen van het Informatienummer. De cliënt is tevens verantwoordelijk voor de door de wet verplichte ingesproken mededelingen, met inbegrip van de melding van het nummer en het tarief per minuut en het opnemen daarvan, hetwelk geen deel van de Dienst uitmaakt. Daarnaast dient de cliënt de wet na te leven, met inbegrip van de relevante voorwaarden aangaande ‘oneigenlijk gebruik’. De cliënt vrijwaart Axeos tegen vorderingen die ontstaan in verband met hetgeen in dit artikellid is beschreven.
24.14 Met betrekking tot een Service Contract voor 090X-Informatienummers verricht Axeos (op nettobasis) maandelijks – na aftrek van aan Axeos verschuldigde Tarieven – betalingen aan de cliënt, en wel op basis van het tarief per minuut, zoals in de Service Order overeengekomen. Betalingen aan de cliënt mogen altijd ofwel gedurende de Looptijd of nadat het Service Contract is beëindigd, met andere door de cliënt aan Axeos verschuldigde bedragen worden verrekend. Niettegenstaande artikel 23.15 is de (netto)betaling pas aan de cliënt verschuldigd nadat Axeos daadwerkelijk betalingen van KPN Telecom (dan wel via andere Telecomaanbieders indien deze bij de afhandeling van het gesprek zijn betrokken) heeft ontvangen, en geschiedt deze uitsluitend op het rekeningnummer en naar de bank zoals die in de Service Order vermeld zijn.
24.15 Met betrekking tot de in lid 23.14 bedoelde 090X-Informatienummers ontvangt de cliënt verkeersoverzichten. Het verkeersoverzicht en de (netto) maandelijkse betalingen worden binnen 30 dagen na de laatste dag van de maand waarop een oproep is gepleegd, aan de cliënt voorgelegd. Mocht de cliënt de betaalde bedragen en/of het ontvangen verkeersoverzicht betwisten, dan dient de cliënt Axeos daarvan schriftelijk binnen negentig (90) dagen na de datum van het verkeersoverzicht op de hoogte te stellen, onder vermelding van zijn precieze bezwaren. Axeos dient een en ander dan zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Na afloop van deze termijn gaat Axeos niet meer op dergelijke kwesties in en zal daaraan geen gevolg meer geven. Axeos heeft te allen tijde het recht om (delen van) verkeersoverzichten dan wel bedragen aan te passen resp. te verrekenen, ingeval van (technische) storingen of fouten die zich in de verkeersoverzichten of (netto)betalingen hebben voorgedaan. Axeos behoudt zich het recht voor om oproepen met een duur kleiner dan 1 seconde niet in het overzicht op te nemen en/of te factureren.
24.16 Axeos is verplicht uitvoering te geven aan de toepasbare onderdelen van de Telecomwet. Cliënt en/of wederverkoper geven Axeos toestemming om verkeers- en locatiegegevens te bewaren volgens de wettelijk gestelde verplichte termijnen. Axeos verplicht zich deze gegevens onomkeerbaar te vernietigen op de door de Wet gestelde termijnen. Indien cliënt en/of wederverkoper gebruik maakt van aanvullende rapportagediensten van Axeos, worden deze gegevens in een aparte database opgeslagen, de gegevens van deze rapportagediensten worden niet gebruikt voor de bedrijfsvoering van Axeos en vallen dus buiten de verantwoording van Axeos voor zover het de uitvoering van de telecomwet en privacywetgeving betreft. Cliënt en/of wederverkoper zal zelf zorg dragen voor het voldoen aan de privacywetgeving voor zover die van toepassing zou kunnen zijn. Cliënt en/of wederverkoper dient zich zelf er van te vergewissen aan welke wetgeving te moeten voldoen voor het gebruik en bewaren van dergelijke gegevens.